Huyện Phục Hòa ở phía đông nam tỉnh Cao Bằng, có vị trí địa lý: