Huyện Hà Quảng nằm ở phía bắc tỉnh Cao Bằng, có vị trí địa lý: