Ngày 23/12/2022 vừa qua, Ủy ban nhân dân huyện DakSong tỉnh DakNong đã có thông báo số 580/TB-UBND về việc Công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 của huyện DakSong tỉnh DakNong

Các bạn có thể download bản đồ Tại đây

Ngoài ra, có thể xem quy hoạch huyện DakSong trên nền tảng web tại remaps.vn